REFUNDERBARE GRUNNER

Vi gir refusjon hvis…

Du kan ikke møte oppbookingen din på grunn av en av årsakene nedenfor, og du har fremlagt bevisene som kreves nedenfor. Les også de generelle vilkårene for refusjon.

 • Sykdom/skade (inkludert Covid)
 • Eksisterende medisinsk tilstand
 • Komplikasjoner med graviditet
 • Dødsfall i nærmeste familie
 • Problem med offentlig transport
 • Problem med fly
 • Problem med kjøretøy
 • Dårlig vær
 • Privat nødsituasjon
 • Dokumenttyveri
 • Arbeidsplassoppsigelse
 • Jurytjeneste
 • Oppmøte i retten
 • Tilbakekalling fra Forsvarets eller nødetaten
 • Flyttet på grunn av jobb
 • Endringer i eksamensdatoer

 

Hvis leverandøren avbestiller eller utsetter bookingen din, du kontakte vår kundeservice direkte; se bookingsbekreftelsen eller nettstedet vårt for kontaktinformasjon

Vi kan vurdere andre nødssituasjoner på en individuell basis.

Du må lese de generelle vilkårene for refusjon og avsnittet om de enkelte årsakene nedenfor for å få fullstendig informasjon om hva vi refunderer og ikke refunderer for hver enkelt årsak.

Generelle vilkår for refusjon

 • En eventuell grunn til refusjon må ikke være forutsigbar på det tidspunktet du foretok
 • Vi refunderer ikke hvis du har gjort bookingen ved en feil, eller hvis den ikke lenger er ønsket eller nødvendig.
 • Hvis bookingen din avbestilles, utsettes eller ikke kan gjennomføres av leverandøren, kan du kontakte kundeservice direkte for å få ytterligere råd om hvordan du vil få refusjon.
 • Du må gjøre alle nødvendige forberedelser for å kunne delta bookingen, inkludert å ordne eventuelle nødvendige reiser eller dokumenter og avsette tilstrekkelig reisetid.
 • Vi refunderer ikke hvis du er bekymret for å bli smittet av covid-19 eller hvis reiseplanene dine påvirkes av covid-19-restriksjoner.
 • Vi kan be om rimelig tilleggsinformasjon for å underbygge søknaden din, inkludert bevis på at du er kvalifisert og har til hensikt å delta.
 • Du vil bli bedt om å fremlegge dokumentasjon for egen regning og en kopi av
 • Du vil bli bedt om å oppgi bankkontoopplysningene dine, slik at vi kan utbetale refusjonen direkte til den bankkontoen du har valgt.
 • Maksimal refusjonsverdi vil ikke overstige 15 000 USD eller tilsvarende i lokal valuta.

 

Å søke om refusjon

For å søke om refusjon klikker du på lenken i bookingsbekreftelsen eller her. Søknaden må fylles ut innen 60 dager etter bookingen.

Sykdom/skade betyr sykdom eller ulykkesskade hos en person i bookingen eller en nærmeste pårørende.
Hva vi ikke refunderer Hvis du ikke kan dokumentere at den berørte personen er en del av gruppen som skal delta på bookingen.

Telefon- eller nettbaserte konsultasjoner.

Hvis du ikke har blitt fysisk undersøkt av en lege før bookingsdatoen.

Forhold som er uforutsigbare og hendelsen ligger mer enn to måneder frem i tid.

Nødvendig dokumentasjon Legeerklæring eller legeattest som bekrefter:

 • Detaljer om sykdommen eller skaden,
 • Datoen det skjedde første gang,
 • At det hindrer personen i å delta.
 • Bevis på slektskap hvis personen ikke står i bookingen.

Offentlig kommunikasjon, legeattest eller validert test for Covid.

 

Eksisterende medisinsk tilstand betyr en fysisk eller psykisk helsetilstand som du allerede hadde da du foretok bookingen, og som normalt ikke ville ha hindret deg i å delta.
Hva vi ikke refunderer Der retningslinjer for din eksisterende medisinske tilstand normalt ville forhindret deg fra å delta i bookingen.

Telefon- eller nettbaserte konsultasjoner.

Forhold som er uforutsigbare og hendelsen ligger mer enn to måneder frem i tid.

Eksisterende medisinske tilstander hos nærmeste pårørende.

Nødvendig dokumentasjon Legeerklæring eller legeattest som bekrefter:

 • Nærmere opplysninger om sykdommen,
 • Datoen det ble endret,

At det hindrer personen i å delta.

 

Komplikasjoner med gaviditet betyr en komplikasjon i svangerskapet som du ikke var klar over da du bestilte, og som gjør at du ikke kan delta i bookingen.
Hva vi ikke refunderer Normal graviditet.
Nødvendig dokumentasjon Legeerklæring eller legeattest som bekrefter:

 • Detaljer om komplikasjonen,
 • Datoen det skjedde,

At det hindrer personen i å delta.

 

Død betyr ditt dødsfall når som helst før bookingen eller dødsfallet til et nærmeste familiemedlem eller en eller flere personer i gruppen som skal delta på arrangementet, inntil 35 dager før datoen for det bestilte arrangementet.
Hva vi ikke refunderer Hvis du ikke kan bevise at personen var en del av din nærmeste familie eller av gruppen som skulle delta på bookingen.
Nødvendig dokumentasjon En dødsattest.

Bevis på slektskap.

 

Problem med offentlig transport betyr uventede forstyrrelser eller svikt i det offentlige buss-, tog-, trikke- eller fergenettet som ikke kunne forutses før bookingsdatoen.
Hva vi ikke refunderer Hvis en transportleverandør går konkurs.

Tung trafikk eller stengte veier.

Nødvendig dokumentasjon Bekreftelse på svikt eller avbrudd i den offentlige transporten. (Denne kan normalt hentes fra transportselskapets hjemmeside).

 

Problem med fly betyr kansellering eller betydelig forsinkelse av flyvning(er) som du ikke var klar over før bookingsdatoen, og som hindrer deg i å delta i bookingen.
Hva vi ikke refunderer Hvis flyvningen er din booking og den blir kansellert eller utsatt, vil ikke refusjonen din bli utbetalt via denne tjenesten, kontakt kundeservice.

Hvis du var klar over avbruddet før bookingsdatoen og ikke har gjort rimelige og egnede alternative reisearrangementer.

Hvis en transportleverandør går konkurs.

Hvis formålet eller grunnen til at du bestilte flyreisen din for å delta, er endret eller kansellert.

Hvis du ikke har avsatt tilstrekkelig tid mellom flyvningene.

Hvis du bare har sikret deg en standby-posisjon for flyvningen.

Nødvendig dokumentasjon En kopi av flybilletten din og varsel om kansellering eller avbrudd fra flyselskapet.

 

Problem med kjøretøy betyr i løpet av de siste 24 timene før bookingen, mekanisk problem, ulykke, brann eller tyveri av et kjøretøy som tar deg til bookingen.
Hva vi ikke refunderer Hvis du ikke har satt av tilstrekkelig tid til å reise til bookingen.

Hvis du ikke har gjort rimelige alternative ordninger for å delta på bookingen.

Alle kjøretøy du planlegger å bruke under bookingen.

Nødvendig dokumentasjon Havari – En kopi av utrykningsseddelen fra en nasjonal havaritjeneste.

Hendelsesnummer eller rapport fra politiet eller relevant trafikkmyndighet.

 

Dårlig vær betyr vær der en offentlig myndighet har utstedt advarsler om ikke å reise, noe som betyr at du ikke kan delta.
Hva vi ikke refunderer Dårlig vær uten advarsler fra myndighetene om ikke å reise.
Nødvendig dokumentasjon En kopi av reisevarselet fra myndighetene.

Bekreftelse av relevante stengte ruter.

 

Privat nødsituasjon betyr innbrudd, brann, skadeverk eller oversvømmelse i din private hovedbolig innen 48 timer umiddelbart før bookingen.
Hva vi ikke refunderer Enhver nødsituasjon i hjemmet som du ikke kan fremlegge dokumentasjon for som beskrevet nedenfor.
Nødvendig dokumentasjon Innbrudd, oversvømmelse, skadeverk – Politiets referansenummer eller bevis fra innsending av skademelding til innboforsikringsselskapet.

Brann – En rapport fra brannvesenet og/eller politiet.

 

Dokumenttyveri betyr tyveri av et dokument som er nødvendig for bookingen, og som ikke kan erstattes i tide til bookingen.
Hva vi ikke refunderer Om dokumentene kan erstattes i forkant av bookingen eller på dagen.

Tapte dokumenter.

Nødvendig dokumentasjon En politirapport eller et gjerningsnummer som bekrefter tyveriet, datert innen 24 timer etter at tyveriet fant sted. (Egenerklæring godtas ikke)

En e-post fra bookingagenten som bekrefter at de ikke kan erstatte/utstede billettene på nytt.

 

Flyttet på grunn av jobb betyr et krav om å flytte adresse som er pålagt deg av din nåværende arbeidsgiver, og som du ikke kjente til på bookingstidspunktet. Flyttingen kan være midlertidig eller permanent og må være til et sted som gjør reisekravet til bookingen urimelig.
Hva vi ikke refunderer Deltakelse på forretningsmøter og forretningsreiser.

Eventuell midlertidig flytting på grunn av arbeid må være av minst 3 måneders varighet.

Frivillig flytting eller når du bytter arbeidsgiver for en ny rolle.

Der du er bedriftseier eller registrert styremedlem, eller der et familiemedlem er det.

Nødvendig dokumentasjon Et brev fra din nåværende arbeidsgiver som bekrefter flytteopplysningene.

Bevis på at du bor på den nye adressen.

 

Oppsigelse på arbeidsplassen betyr at du uventet blir tvangsoppsagt av arbeidsgiveren din, hvor du har vært fast ansatt på heltid i minst to år.
Hva vi ikke refunderer Når oppsigelsen var frivillig.

Når du blir sagt opp fra din stilling.

Der du er bedriftseier eller registrert styremedlem, eller der et familiemedlem er det.

Nødvendig dokumentasjon Et brev om tvungen oppsigelse fra arbeidsgiveren din.

Bevis på at du har vært i dette arbeidsforholdet i over to år.

 

Forsvarets og nødetatenes tilbakekalling betyr at du som medlem av forsvaret, reserven i forsvaret eller nødetatene er tilbakekalt til arbeid på bookingsdatoen eller er utstasjonert utenlands og ikke kan delta bookingen.
Hva vi ikke refunderer Du var klar over eller hadde planlagt arbeid på datoen for bookingen før du foretok bookingen.

Du har søkt om ferie for datoen for bookingen, men fått avslag.

Nødvendig dokumentasjon Et notat fra din overordnede eller linjeleder som bekrefter at du er innkalt til arbeid eller tjeneste og at dette ikke var din opprinnelige plan.

 

Jurytjeneste betyr en innkalling til jurytjeneste i løpet av bookingsdatoen som du ikke var klar over på bookingstidspunktet.
Hva vi ikke refunderer Eventuell jurytjeneste som du ikke kan fremlegge dokumentasjon for som beskrevet nedenfor.
Nødvendig dokumentasjon En kopi av brevet med krav om jurytjeneste.

 

Oppmøte til retten betyr at du blir innkalt som vitne i en rettssak på dagen for bookingen som du ikke var klar over da bookingen ble gjort.
Hva vi ikke refunderer Alle rettsinnkallinger der du ikke er til stede som vitne, inkludert sivile saker og straffesaker der du selv er involvert i saken som saksøker eller tiltalt.
Nødvendig dokumentasjon En kopi av oppmøtebrevet.

 

Endringer i eksamensdatoer betyr en uforutsett endring av datoen for en eksamen som du allerede er påmeldt til på bookingsdagen(e).
Hva vi ikke refunderer Hvis du har strøket på eksamen tidligere og må ta den på nytt.

Når eksamen tilbys av en kommersiell virksomhet (ikke av en utdanningsinstitusjon).

Nødvendig dokumentasjon En kopi av en melding fra eksamensorganet, skolen, høyskolen eller universitetet som bekrefter datoendringen.

 

Nødsituasjoner betyr en uforutsett omstendighet som ligger helt utenfor din kontroll og som du ikke kan klandres for, og som fullstendig hindrer deg i å delta på bookingen. Beslutningen om refusjon er helt og holdent opp til vårt Customer Experience Team. Vi vil vurdere disse omstendighetene og har ingen som helst forpliktelse til å gi refusjon.
Hva vi ikke refunderer Alt som vårt kundeopplevelsesteam mener ikke er ment å være inkludert i denne listen over gyldige grunner for refusjon.

Eventuelle endringer i arbeidsplanen din (bortsett fra de spesifikke situasjonene som er oppført i avsnittene om omplassering eller tilbakekalling av beredskapstjenester i disse vilkårene).

Nødvendig dokumentasjon Eventuelle bevis som kundeopplevelsesteamet vårt ber om for å bekrefte nødssituasjonen.

 

Spesifikke grunner til at refusjon ikke vil bli gitt:

Vi refunderer ikke for manglende oppmøtei en booking som er direkte eller indirekte forbundet med:

 • faktiske eller antatte: skogbranner, vulkanutbrudd, tsunami, jordskjelv, krig, fiendtligheter, terrorisme, sivile uroligheter, streik og arbeidskamp, fengsling, hjemsendelse, deportasjon, giftige biologiske materialer, radioaktivitet, cyberhendelser eller cyberlovgivning, beslag av statlig eiendom;
 • naturalisering, visum, prøverørsbefruktning eller andre avtaler;
 • unnlatelse av å overholde en lov;
 • booking fra Cuba, Iran, Nord-Korea, Russland, Sudan eller Syria;
 • dersom de er underlagt sanksjoner, forbud eller restriksjoner i henhold til FN-resolusjoner eller handelsmessige eller økonomiske sanksjoner, lover eller forskrifter i EU, Storbritannia eller USA.
 • hvis det går mer enn 18 måneder fra den opprinnelige bookingsdatoen til arrangementet er gjennomført.

Definisjoner

Følgende ord og uttrykk har den betydningen som er angitt nedenfor når de står med fet skrift i dette dokumentet.

Vi/Vi/Våre – Vi er bookingagenten som du har foretatt bookingen hos.
Du/Din/Ditt/Selv – en person som har foretatt en booking alene eller som en del av en gruppe hos oss.
Tilbyder – selskapet eller organisasjonen som er ansvarlig for gjennomføringen av bookingen.
Forsvaret – Sjøforsvaret, Marinen, Hæren eller Luftforsvaret.
Delta – delta i, ta del i, bruke eller være til stede på.
booking – de(n) forhåndsplanlagte og forhåndsbestilte tjenesten(e)/arrangementet(e)/flyreisen(e)/billetten(e) som du har bestilt hos oss.
Smittsom sykdom – betyr enhver sykdom som kan overføres fra en smittet person eller art til en mottakelig vert, enten direkte eller indirekte, og som har forårsaket karantene eller restriksjoner på bevegelse av mennesker.
Lege – en kvalifisert lege som er registrert og lisensiert hos en anerkjent yrkesorganisasjon. En lege kan ikke være deg eller et medlem av din familie.
Nødetater – politi, brann- og redningstjeneste eller andre nødetater.
Nærmeste familie din mann, kone, partner, samboer, foreldre, barn, bror, søster, bestemor, bestefar eller stefamilie.
Nærmeste husstand – personer som bor sammen på samme faste adresse.
Leverandør – selskapet eller organisasjonen som er ansvarlig for driften av bookingen.
Betalende part – enhver organisasjon eller ethvert organ som er juridisk forpliktet til å betale erstatning for svikt i tjenesten, og som du har rett til refusjon fra.

OBS

Alle oversettelser av dette dokumentet fra engelsk er kun ment som hjelp og informasjon. I tilfelle en refusjonssøknad så skal den engelske versjonen legges til grunnlag for oppgjøret.

Disse grunnene til refusjon vurderes skjønnsmessig og skal ikke oppfattes som en garanti for refusjon.

Dette er ikke en forsikring. En refunderbar booking er en valgfri utvidelse av våre standard salgs- og handelsvilkår, og den gir refusjon under visse definerte omstendigheter som er beskrevet i dette dokumentet.

 

 

v8.1 Extended