ถ้อยคําเกี่ยวกับการคืนเงิน

เราให้เงินคืนในกรณีที่…

ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการจองของท่านได้เนื่องจากเหตุผลใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างและได้ให้หลักฐานที่จําเป็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาการคืนเงินในแต่ละกรณี เราขอแนะนําให้ท่านศึกษาเงื่อนไขทั่วไปของการคืนเงินเพิ่มเติมเพื่อ ผลประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

 • อาการป่วย / บาดเจ็บ
 • อาการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
 • การเสียชีวิตในครอบครัว
 • ความผิดพลาดของระบบขนส่งสาธารณะ
 • ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน
 • ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์
 • สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน
 • การถูกโขมยเอกสาร
 • การว่างงานในสถานที่ทำงาน
 • การย้ายที่ทำงาน
 • การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน
 • การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน
 • การถูกเรียกหมายศาล
 • การเปลี่ยนวันสอบ

 

หากผู้ให้บริการยกเลิกหรือเลื่อนการจอง คุณควรติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราโดยตรง ดูการยืนยันการจองหรือเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้เรายังสามารถพิจารณากรณีดังกล่าวภายใต้ดุลยพินิจของ เราเพื่อคืนเงินได้เช่นเดียวกัน

คุณต้องอ่านเงื่อนไขทั่วไปของการคืนเงินและเหตุผลแต่ละข้อด้านล่าง เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะคืนเงินและจะไม่คืนเงินสำหรับแต่ละเหตุผล

  

เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการคืนเงิน

 • เราไม่คืนเงินด้วยเหตุผลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดหรือการระบาดของโรคติดต่อ รวมถึง โควิด
 • การคืนเงินเนื่องด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามจะต้องไม่เป็นที่รับรู้มาก่อนหรือคาดการณ์ได้ในขณะที่ท่านทําการจองนั้น ๆ
 • เราจะไม่คืนเงินให้ในกรณีที่ท่านทําการการจองโดยมิได้ตั้งใจ หรือท่านมิได้ต้องการการจองนั้นแล้ว
 • หากการจองของคุณถูกยกเลิก เลื่อนออกไป หรือไม่สามารถทำได้โดยผู้ให้บริการ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณ
 • เราอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการสมัครของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหลักฐานการมีสิทธิ์และความตั้งใจที่จะเข้าร่วม
 • ท่านต้องจัดเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อเข้าร่วมการจองของท่าน รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารใด ๆ ที่ จําเป็นและเวลาในการเดินทางที่เหมาะสม
 • ท่านจะถูกร้องขอเพื่อส่งหลักฐานประกอบการคืนเงินและสําเนายืนยันการจองโดยที่ท่านเป็นผู้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ท่านจะถูกร้องขอเพื่อส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน เพื่อที่เราจะสามารถทําธุรกรรมคืนเงินผ่านบัญชี ธนาคารของท่านที่ท่านเลือกไว้ได้โดยตรง
 • มูลค่าการคืนเงินสูงสุดจะไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น

 

การขอคืนเงิน

ในการยื่นคําขอคืนเงิน โปรดคลิกที่ลิงก์ในอีเมล์ยืนยันการจองของท่าน หรือคลิกที่นี่ การสมัครจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 60 วันหลังจากการจอง

อาการป่วย หรือบาดเจ็บ หมายถึงการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อบุคคลในการจองหรือ ญาติสนิท
เราไม่คืนเงินในกรณีที ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าบุคคลที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอยู่นั้น เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่จะเข้าร่วมการจองนั้น ๆ ท่านปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ท่านมิได้ถูกตรวจหรือถูกวินิจฉัยโดยแพทย์อย่างแท้จริงก่อนวันที่ท่านทําการ จอง อาการเจ็บป่วยนั้นไม่สามารถคาดเดาได้และวันเข้าร่วมงานอยู่ห่างออกไปสอง เดือนหรือมากกว่า
หลักฐานที่ต้องการ ใบรับรองแพทย์ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 •  รายละเอียดของอาการป่วยหรือการบาดเจ็บ
 • วันที่อาการป่วยหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นครั้งแรก
 • คํากล่าวจากแพทย์ที่ยืนยันว่าอาการป่วยหรือการบาดเจ็บดังกล่าว ขัดขวางบุคคลที่ป่วยหรือบาดเจ็บมิให้เข้าร่วม

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์หากบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในการจอง

การติดต่อราชการ ใบรับรองแพทย์ หรือการตรวจหาเชื้อโควิด

 

 

อาการทางการแพทย์ ที่เป็นอยู่แล้ว หมายถึงปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตที่ท่านเป็นอยู่แล้วในขณะที่ท่านทํา การจอง และโดยปกติแล้วปัญหาสุขภาพดังกล่าว มักไม่ขัดขวางท่านในการเข้า ร่วม
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ อาการทางการแพทย์ของท่านที่เป็นอยู่แล้วนั้น โดยปกติแล้วมักขัดขวางมิให้ท่าน เข้าร่วมการจองของท่าน ท่านปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ อาการเจ็บป่วยนั้นไม่สามารถคาดเดาได้และวันเข้าร่วมงานอยู่ห่างออกไปสอง เดือนหรือมากกว่า

เงื่อนไขทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อนของญาติทันที

หลักฐานที่ต้องการ ใบรับรองแพทย์ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดของอาการเจ็บป่วย
 • วันที่สภาพของอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป
 • คํากล่าวจากแพทย์ที่ยืนยันว่าอาการเจ็บป่วยดังกล่าวขัดขวางบุคคลที่ เจ็บป่วยมิให้เข้าร่วม

 

 

ภาวะแทรกซ้อน ระหว่างตั้งครรภ์ หมายถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในระหว่างตั้งครรภ์รวมถึงใน ขณะที่ท่านทําการจอง ซึ่งทําให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการจองได้
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านมิได้มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ในระหว่างตั้งครรภ
หลักฐานที่ต้องการ ใบรับรองแพทย์ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดของภาวะแทรกซ้อน
 • วันที่ภาวะแทรกซ้อนปรากฏ
 • คํากล่าวจากแพทย์ที่ยืนยันว่าภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวขัดขวางบุคคลที่ เจ็บป่วยมิให้เข้าร่วม

 

 

การเสียชีวิต หมายถึงการจากไปของท่านวันใดก็ตามก่อนวันที่เข้าร่วมการจอง หรือการจาก ไปของสมาชิกผู้ใกล้ชิดในครอบครัว หรือบุคคลใดก็ตามในกลุ่มที่เข้าร่วมการ จองนั้น ๆ ภายใน 35 วันก่อนหน้าวันที่เข้าร่วมการจอง
เราไม่คืนเงินในกรณีที ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดใน ครอบครัวของท่านหรือในกลุ่มที่เข้าร่วมการจอง
หลักฐานที่ต้องการ ใบมรณบัตร

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต

 

 

ความผิดพลาดของ ระบบขนส่งสาธารณะ หมายถึงการหยุดชะงักโดยไม่คาดคิดของรถเมล์สาธารณะ รถไฟ รถไฟฟ้า หรือ เครือข่ายเรือเฟอร์รีซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าก่อนวันเข้าร่วมการจอง
เราไม่คืนเงินในกรณีท เกิดวิกฤตทางการเงินของผู้ให้บริการขนส่ง

เกิดการปิดถนนหรือการจราจรติดขัด

หลักฐานที่ต้องการ หลักฐานยืนยันการเกิดข้อผิดพลาดของระบบขนส่งสาธารณะ (ปกติมักพบได้ ตามเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งนั้น ๆ)

 

 

ความผิดพลาดใน ตารางบินของสาย การบิน หมายถึงการถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือความล่าช้าของเที่ยวบินที่ท่านมิอาจทราบ ล่วงหน้า ซึ่งส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการจองของท่านตามกําหนดได้
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ การจองของท่านที่เป็นเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน (โปรดติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้าเพื่อขอรับเงินคืน เนื่องจากทางเราไม่สามารถคืนเงินให้ท่านอันเนื่องจาก เหตุผลดังกล่าวได้)

ท่านรับทราบล่วงหน้าถึงความผิดพลาดของตารางบินที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่จะ เข้าร่วมการจอง และท่านมิได้จัดเตรียมแผนสํารองที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการ จองของท่าน

เกิดวิกฤตทางการเงินของผู้ให้บริการขนส่ง

เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ที่ท่านทําการจองเที่ยวบินเพื่อเข้าร่วมถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกยกเลิก

หากคุณเผื่อเวลาระหว่างเที่ยวบินไว้ไม่เพียงพอ

หากคุณได้รับตำแหน่งสแตนด์บายสำหรับเที่ยวบินเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องการ สําเนาตั๋วเที่ยวบินของท่านและประกาศการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน

 

 

ความผิดพลาดในการ ทํางานของ เครื่องยนต์ หมายถึงยานพาหะที่ท่านใช้สัญจรเพื่อเข้าร่วมการจองเกิดข้อผิดพลาด จากการ ทํางานของเครื่องยนต์ที่มีปัญหา อุบัติเหตุอัคคีภัย หรือการถูกโจรกรรม ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการจอง
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านมิได้เผื่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมการจองที่เพียงพอ ท่านมิได้จัดเตรียมแผนการเดินทางสํารองที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมการจอง หากยานพาหะใด ๆ ที่ท่านวางแผนไว้ใช้ในช่วงการจองเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
หลักฐานที่ต้องการ สําเนาใบแจ้งบันทึกความเสียหายของยานพาหนะจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หมายเลขเหตุการณ์หรือบันทึกแจ้งความจากตํารวจหรือหน่วยงานจราจรที่ เกี่ยวข้อง

 

 

สภาพอากาศที่ แปรปรวน หมายถึงการที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการจองได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ เอื้ออํานวย ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐมิให้เดินทางสัญจร
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านมิได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐมิให้ออกเดินทางเนื่องจากสภาพ อากาศที่ไม่เอื้ออํานวยหรืออาจเป็นอันตราย
หลักฐานที่ต้องการ สําเนาแจ้งเตือนการเดินทางจากหน่วยงานของภาครัฐ

หลักฐานยืนยันการแจ้งปิดเส้นทางการจราจรที่เกี่ยวข้อง

 

 

เหตุฉุกเฉินในที่พัก อาศัย หมายถึงที่พักอาศัยอันเป็นส่วนตัวของท่านเกิดการถูกลักทรัพย์ถูกทําลาย ทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา ถูกอัคคีภัยหรืออุทกภัยที่ซึ่งเกิดขึ้น อย่างฉับพลันภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการจอง
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านไม่สามารถให้หลักฐานประกอบเหตุฉุกเฉินในที่พักอาศัยได้ตามข้อด้านล่าง
หลักฐานที่ต้องการ ใบแจ้งความหรือสําเนาหลักฐานการยื่นคําขอเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท ประกันภัยที่พักอาศัยของท่าน (สําหรับกรณีการถูกลักทรัพย์หรือการถูกทําลาย ทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา)

ใบรับแจ้งจากหน่วยงานดับเพลิงหรือตํารวจ (สําหรับกรณีอัคคีภัย หรืออุทกภัย)

 

 

การถูกโจรกรรม เอกสาร หมายถึงการถูกโจรกรรมเอกสารที่จําเป็นเพื่อใช้สําหรับเข้าร่วมการจอง และไม่ สามารถหามาทดแทนได้ทันก่อนเข้าร่วมการจอง
เราไม่คืนเงินในกรณีที หากเอกสารนั้น ๆ สามารถถูกออกให้ใหม่ได้ล่วงหน้าก่อนวันเข้าร่วมการจองหรือ ภายในวันเดียวกัน

เอกสารนั้นหายโดยมิได้ถูกโจรกรรม

หลักฐานที่ต้องการ  รายงานของตำรวจหรือหมายเลขอาชญากรเพื่อยืนยันการโจรกรรมที่ลงวันที่ภายใน 24 ชั่วโมงของการโจรกรรม (ไม่รับประกาศด้วยตนเอง) อีเมลจากตัวแทนการจองยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยน/ออกตั๋วใหม่ได้

 

การย้ายที่ทํางาน หมายถึงความต้องการที่ทําให้ท่านต้องย้ายที่พํานักอาศัยโดยผู้ว่าจ้างปัจจุบัน ของท่าน ณ วันที่ท่านจะต้องเข้าร่วมการจอง ซึ่งตัวท่านมิทราบมาก่อน การย้าย ที่ทํางานอาจเป็นการย้ายแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรก็ได้และสถานที่ที่ท่านจะถูก ย้ายไปประจําการจะต้องมีระยะทางที่เป็นอุปสรรคทําให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้
เราไม่คืนเงินในกรณีที เป็นการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจหรือการท่องเที่ยวด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เป็นการย้ายที่ทํางานแบบชั่วคราวใด ๆ ที่มีระยะเวลาตํ่ากว่า 3 เดือน เป็นการย้ายที่ทําการโดยสมัครใจ หรือในกรณีที่ท่านเปลี่ยนนายจ้างเพื่อรับ ตําแหน่งใหม่

ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการในบริษัทที่มีอํานาจลงนาม

หลักฐานที่ต้องการ หนังสือรับรองการย้ายที่ทํางานจากผู้ว่าจ้างปัจจุบันของท่าน หลักฐานแสดงที่อยู่ใหม่

 

 

การว่างงานในสถานที่ทำงาน หมายความว่า นายจ้างของคุณถูกนายจ้างของคุณบังคับให้ซ้ำซ้อนโดยไม่คาดคิด ซึ่งคุณได้รับการว่าจ้างเต็มเวลาอย่างถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
เราไม่คืนเงินในกรณีที ที่ซ้ำซ้อนเป็นความสมัครใจ

ที่คุณถูกให้ออกจากงาน

โดยที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกรรมการที่จดทะเบียนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

หลักฐานที่ต้องการ จดหมายบังคับเลิกจ้างจากนายจ้างของคุณ

 

 

การถูกเรียกเข้า ประจําการกองกําลัง ทุกเหล่าทัพและ หน่วยงานฉุกเฉิน หมายถึงท่านผู้เป็นสมาชิกของกองกําลังของเหล่าทัพใด ๆ กองกําลังหนุน หรือ หน่วยงานบริการฉุกเฉินถูกเรียกเพื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ท่านจะต้อง เข้าร่วมการจอง หรือท่านถูกเรียกให้ไปประจํากองกําลังที่ต่างประเทศและทําให้ไม่ สามารถเข้าร่วมการจองได้
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านทราบมาก่อนแล้วล่วงหน้า หรือก่อนที่จะทําการจองท่านได้มีการจัดตาราง วันปฏิบัติหน้าที่ไว้แล้ว ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่จะเข้าร่วมการจองนั้น ๆ ท่านได้ยื่นคําขอวันหยุดพักผ่อนประจําปีเพื่อเข้าร่วมการจองแต่ถูกปฏิเสธ
หลักฐานที่ต้องการ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสายงานของท่าน เพื่อยืนยันการ ถูกเรียกเพื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากตารางการปฏิบัติหน้าที่ปกติ ของท่าน

 

 

การถูกหมายเรียกเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ ลูกขุน หมายถึงท่านได้รับหมายเรียกเพื่อเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะลูกขุนในชั้น ศาลในวันที่จะต้องเข้าร่วมการจอง ซึ่งท่านมิทราบมาก่อนในช่วงเวลาที่ท่านได้ทํา การจองนั้น ๆ
เราไม่คืนเงินในกรณีที ท่านไม่สามารถให้หลักฐานแสดงการถูกหมายเรียกให้เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว
หลักฐานที่ต้องการ สําเนาหมายเรียกให้เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะลูกขุน

 

การถูกหมายเรียกให้ เข้าร่วมการไต่สวนใน ชั้นศาล หมายถึงท่านได้รับหมายเรียกเพื่อไปปรากฏตัวในฐานะพยานบุคคลในชั้นศาลใน วันเดียวกันกับวันที่การจองเริ่มต้นขึ้น ซึ่งท่านมิทราบมาก่อนในวันที่ท่านทําการ จองนั้น ๆ
เราไม่คืนเงินในกรณีที ท่านได้รับหมายเรียกศาลใด ๆ โดยที่ท่านมิได้ไปปรากฏตัวในฐานะพยานบุคคลใน ชั้นศาล รวมไปถึงคดีทางแพ่งหรือคดีทางอาญา ที่ท่านมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ คดีนั้นด้วยตนเองไม่ว่าจะในฐานะโจทก์หรือจําเลยก็ตาม
หลักฐานที่ต้องการ สําเนาหมายเรียกศาล

 

 

การเปลี่ยนแปลงของ วันสอบ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของวันสอบโดยไม่คาดคิด ซึ่งท่านได้ลงสมัครไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วก่อนวันที่การจองจะเริ่มต้นขึ้น
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ ท่านสอบไม่ผ่านในครั้งก่อนหน้าและต้องทําการเข้าสอบใหม่ การสอบนั้นถูกจัดขึ้นโดยภาคธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์(มิใช่หน่วยงานทางการ ศึกษา)
หลักฐานที่ต้องการ สําเนาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบ

 

 

เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสิ้นเชิงและไม่ใช่ความผิดของคุณ และขัดขวางไม่ให้คุณเข้าร่วมการจองโดยสิ้นเชิง การตัดสินใจคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานดูแลลูกค้าสัมพันธ์ของเราทั้งหมด เราจะพิจารณาสถานการณ์เหล่านี้และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการคืนเงิน
เราไม่คืนเงินในกรณีที่ เหตุผลใด ๆ ก็ตามเมื่อทีมฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใช้ เป็นเหตุผลประกอบในการให้เงินคืนได้เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวไม่สอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามในตารางงานของท่าน (ที่อยู่นอกเหนือจาก เหตุการณ์จําเพาะที่ถูกจําแนกไว้ภายใต้หัวข้อเหล่านี้การย้ายที่ทํางาน หรือการ ถูกเรียกเข้าประจําการกองกําลังทุกเหล่าทัพและหน่วยฉุกเฉิน)
หลักฐานที่ต้องการ หลักฐานใด ๆ ก็ตามที่ถูกร้องขอโดยทีมฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าเพื่อประกอบการ ตรวจสอบคําขอภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ

 

เหตุผลเฉพาะที่จะไม่มีการคืนเงินให้

เราจะไม่คืนเงินสําหรับการไม่เข้าร่วมการจองใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลต่อไปน:

 • เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้: ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ แผ่นดินไหว สงคราม, ความเป็นปรปักษ์, การก่อการร้าย, ความวุ่นวายทางแพ่ง; การนัดหยุดงานและการดำเนินการทางอุตสาหกรรม การจำคุก, การส่งกลับประเทศ, การเนรเทศ; วัสดุชีวภาพที่เป็นพิษ, กัมมันตภาพรังสี; เหตุการณ์ทางไซเบอร์หรือพระราชบัญญัติไซเบอร์ การยึดทรัพย์สินของรัฐ
 • การแปลงสัญชาติ, วีซ่า, การปฏิสนธินอกร่างกายหรือการปฏิสนธิเทียม หรือการนัดหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ
 • การจองใดๆ ที่มาจากคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย ซูดาน หรือซีเรีย
 • ในกรณีที่ถูกลงโทษ, ห้ามมิให้, หรือถูกจํากัดสิทธิ์ภายใต้มติของสหประชาชาติหรือการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา
 • หากคําขอคืนเงินมีอายุเกิน 18 เดือนนับจากวันที่ทําการจองไว้ครั้งแรกจนถึงวันสุดท้ายของวันงานที่ทําการจอง

คํานิยาม

คําศัพท์หรือวลีต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกันกับคําศัพท์หรือวลีเดียวกันที่ปรากฏเป็นตัวอักษรตัวหนาในเอกสารฉบับน

เรา/เรา/ของเรา – เราเป็นตัวแทนการจองที่คุณจองด้วย
คุณ/คุณ/ตัวคุณเอง – บุคคลที่ทําการจองเพียงอย่างเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกับเรา
ผู้ให้บริการ – บริษัทหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินการจอง
กองทัพ บก – บริการทางเรือ, นาวิกโยธิน, กองทัพบกหรือกองทัพอากาศ
เข้าร่วม – เข้าร่วมใช้หรือนําเสนอที่
การจอง – บริการที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและจองล่วงหน้า /เหตุการณ์/เที่ยวบิน/ตั๋วที่ทําธุรกรรมกับเรา  โดยคุณ
โรคติดต่อ – หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดจากผู้ติดเชื้อหรือสายพันธุ์ไปยังโฮสต์ที่อ่อนแอไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้เกิดการกักกันหรือข้อ จํากัด ในการเคลื่อนไหวของผู้คน
แพทย์ – ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ แพทย์ไม่สามารถเป็นคุณหรือสมาชิกใน  ครอบครัวของคุณ
บริการฉุกเฉิน – ตํารวจบริการดับเพลิงและกู้ภัยหรือบริการฉุกเฉินอื่น ๆ
ครอบครัวที่ใกล้ชิดสามีภรรยา คู่ครองคู่ครองคู่ครองพลเรือนพ่อแม่เด็กพี่ชายน้องสาวยายหรือปู่หรือครอบครัว
ครัวเรือนทันที – บุคคลที่อาศัยอยู่ together ที่ที่อยู่ถาวรเดียวกัน
ผู้ให้บริการ – บริษัทหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินการจอง
ฝ่ายที่ชําระเงิน – องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีความรับผิดทางกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยสําหรับความล้มเหลวของบริการซึ่ง คุณ มีสิทธิ์คืนเงิน

 

สําคัญ

เอกสารฉบับแปลใด ๆ ที่มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณี ของการขอคืนเงิน ต้นฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นพื้นฐานของข้อตกลงทั้งปวง

เหตุผลสําหรับการคืนเงินเหล่านี้จะถูกพิจารณาตามดุลยพินิจทั้งหมดและจะไม่ถือเป็นหลักประกันการคืนเงิน

บริการนี้มิใช่กรมธรรม์ประกันภัย การจองแบบขอคืนเงินได้นั้นเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับข้อกําหนดและเงื่อนไขมาตรฐานในการ ขายและการค้าของเรา และให้การคืนเงินสําหรับสถานการณ์ที่กําหนดไว้แน่ชัดตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี

 

 

V8.0 Standard