Refundable Wording

គ ើងប្រគល់ប្ាក់វិញប្រសិនគរើ
អ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់គោ សារមូលគេតុណាមួ ដែលរា ខាងគប្កាម គោ ភ្ជា រ់ឯកសារគោង និង តាមលកខខណឌ ទូគៅប្រគល់ប្ាក់វិញ

 • មានជំងឺ ររួស
 • មានជំងឺពីមុន
 • ថ្ផ្ាគ ះមានផ្លវិាក
 • ការសាា រ់ភ្ជា មថ្នសមាជិកប្គួសារ
 • ខកខានថ្នការគធវើែំគណើរ
 • ខកការគ ះគេើរ
 • ខូចោន នត
 • អាកាសធាតុមិនអ្ំគណា ផ្ល
 • មានការរន្ទា ន់គៅផ្ាះ
 • ការលួចឯកសារ
 • រតូរទីតាំការងារ
 • កកមាា ំងប្រោរ់អាវុធនិងគសវាសគគងារ ះរន្ទា ន
 • គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័
 • ការគកាះររស់តុលាការ
 • ការផ្លាស់រតូរកាលររិគចឆទប្រឡង

លកខខណឌ ទូគៅថ្នប្រគល់ប្ាកវ់ញិ
. គ ើងមិនប្រគល់ថ្នប្ាក់វិញគោ គេតុផ្លណាមួ ដែលទក់ទងនឹងការរាតតាតជំងឺឆ្ាងឬជំងឺរាតតាតដែលរារ់រញ្ចូលទំងជំងឺកូវីត ១៩(សូមគមើលដផ្នក
កូវីត ១៩ ខាងគប្កាមសប្មារ់ការគលើកដលងចំគ ះកដនាងដែលគ ើងអាចពិចារណាសងប្ាក់វិញ) ។
. គ ើងមិនប្រគល់ប្ាក់វិញគទប្រសិនគរើការកក់ររស់អ្នកដលងប្តូវការឬប្តូវការតគៅគទៀត។
. គ ើងនឹងមិនសងប្ាក់វិញតាមរ ៈែំគណើរការគនះដែលការកក់ទុកររស់អ្នកប្តូវានលុរគចាលឬពនារគពលគោ អ្នកគរៀរចំឬប្កុមេ ុនអាកាសចរណ៍។
. គេតុផ្លររស់អ្នកសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញមិនប្តូវានសាមនទុកជាមុនានគទគៅគពលអ្នកគធវើការកក់។
. អ្នកប្តូវគធវើរាល់ការគរៀរចំឱ្យានទន់គពលគវលាគែើមបីចូលរួមកនុងការកក់រួមទំងគរៀរចំការអ្នុញ្ញា តចាំាច់ឯកសារគធវើែំគណើរឬទិោា ការ។
. អ្នកប្តូវដតមានការប្រុងប្រ ័តនសមគេតុផ្លទំងអ្ស់ឬគធវើការគរៀរចំជំនួសដែលសមគេតុផ្លគែើមបីការ រឬកាត់រនថ ការគសនើសុំរងវិលសង។

. អ្នកនឹងប្តូវានគសនើសុំឱ្យផ្តល់ភសតុតាងោំប្ទគោ ចំណា ផ្លា ល់ខាួនររស់អ្នកនិងចារ់ចមាងថ្នការរញ្ញា ក់ពីការកក់។
. តថ្មារងវិលសងអ្តិររិមាសប្មារ់មនុសេមាន ក់នឹងមិនគលើសពីតថ្មាសរុរថ្នចំដណកថ្នការកក់ររស់ពួកគគឬ£10,000GBP(ឬសមមូលរូរិ រ័
ណណជំនួស) ។

គសនើសុំសំណង
កយគសនើសុំនិងការទូទត់សងររស់អ្នកនឹងប្តូវានគោះប្សា គោ ប្កុមរទពិគសាធន៍គសវាកមមអ្តិងិជនដែលគែើរតួជាអ្នកប្គរ់ប្គងថ្នលកខខណឌប្រគល់ប្ាក់វិញររស់គ ើង។
គែើមបីោក់ កយសុំការសងប្ាក់វិញអ្នកប្តូវដតរំគពញ កយសុំសងប្ាក់វិញគៅទីគនះគពលអ្នកែឹងថាអ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់ានគេើ រេូតែល់ ៦០ ថ្ងៃរន្ទា រ់ពីការកក់។
ប្រសិនគរើការកក់ររស់អ្នកប្តូវានលុរគចាលឬពនារគពលគោ អ្នកគរៀរចំឬប្កុមេ ុនអាកាសចរណ៍អ្នកគួរដតទក់ទងប្កុមគសវាកមមអ្តិងិជនររស់គ ើងគោ ផ្លា ល់។ គមើលការ
រញ្ញា ក់ការកក់ររស់អ្នកសប្មារ់ព័ត៌មានលមែិតទំន្ទក់ទំនង។

ជំងឺ / ររួស មានន័ ថាជំងឺឬការរងររួសគោ ថ្ចែនយចំគ ះអ្នកឬសមាជិកថ្នប្គួសាររន្ទា ន់ររស់អ្នក។ គ ើងក៏នឹងប្រគល់ថ្ងាគែើមថ្នកំណត់សំោល់ររស់គវជា

រណឌិតគលើ កយសុំសងប្ាក់វិញដែលមានសុពលភ្ជព។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ កដនាងដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភ័សតុតាងរងាាញថាអ្នកដែលរងផ្លរ ះ ល់គឺសថិតគៅកនុងប្គួសាររន្ទាន់ររស់អ្នកឬគៅកនុងប្កុម

គោ សារការចូលរួមកនុងការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់ សំរុប្តររស់គវជារណឌិតឬវិញ្ញារនរ័ប្តគវជាសាប្សតរញ្ញាក់ពីពត៌មានលំអ្ិតអ្ំពីជំងឺឬររួសកាលររិគចឆទដែលានគកើតគឡើងគធវើឱ្យអ្នក

មិនគអា ចូលរួមកនុងការកក់។ (ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

លកខខណឌជំងឺពីមុន មានន័ ថាជាសាថ នភ្ជពសុខភ្ជពផ្ាូវកា ឬផ្ាូវចិតតដែលអ្នកានែឹងគៅគពលដែលអ្នកគធវើការកក់ដែលជាទូគៅនមិនគធវើអ្នកមិនគអា

ចូលរួមកនុងការកក់គន្ទះគទ។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ គោលការណ៍ដណន្ទំសប្មារ់សាថ នភ្ជពសុខភ្ជពដែលមានប្សារ់ររស់អ្នកជាធមមតានឹងគធវើឱ្យអ្នកមិនឱ្អាចចូលរួមកនុងការកក់។
ភសតុតាងចាំាច់ សំរុប្តររស់គវជារណឌិតរឺវិញ្ញារនរ័ប្តគវជាសាប្សតរញ្ញាក់ពីពត៌មានលំអ្ិតអ្ំពីជំងឺកាលររិគចឆទដែលានផ្លាស់រតូរគេើ វាានគធវើឱ្យរា

អ្នកមិនអាចចូលរួមកនុងការកក់។ (ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

ថ្ផ្ាគ ះមានផ្លវិាក មានន័ ថាផ្លវិាកថ្នការមានថ្ផ្ាគ ះអ្នកមិនានែឹងពីគពលគវលាដែលអ្នកានគធវើការកក់គេើ លទធផ្លណាដែលគធវើឱ្យអ្នក

មិនអាចចូលរួមកនុងការកក់ាន។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ ថ្ផ្ាគ ះធមមតា
ភសតុតាងចាំាច់ សំរុប្តររស់គវជារណឌិតឬវិញ្ញារនរ័ប្តគវជាសាគសតរញ្ញាក់ពីព័ត៌មានលំអ្ិតថ្នភ្ជពសមុគសាមញកាលររិគចឆទដែលានគកើតគឡើងគេើ

វាានរារាំងអ្នកមិនឱ្យចូលរួមកនុងការកក់។ (ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

ការសាា រ់ មានន័ ថាការសាា រ់ររស់អ្នកថ្នគពលណាមួ មុនគពលការកក់រឺមរណភ្ជពររស់សមាជិកប្គួសាររន្ទា ន់ឬមនុសេណាមួ គៅកនុង

ប្កុមគោ សារចូលរួមប្ពឹតតិការណ៍ជាមួ អ្នករេូតែល់ ៤ សាតេ៍មុនកាលររិគចឆទថ្នការកក់។

អ្អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ

 

ប្រសិនគរើការគ ះគេើរររស់អ្នកគឺជាការកក់ររស់អ្នកគេើ វាប្តូវានលុរគចាលឬពនារគពលគេើ អ្នកមានសិទធិទទួលាន

សំណងពីប្កុមេ ុនអាកាសចរណ៍ឬគណរកេរង់ប្ាក់គផ្េងគទៀត។
ប្រសិនគរើអ្នកានែឹងពីការរំខានមុនកាលររិគចឆទថ្នការកក់គេើ មិនានគធវើការគរៀរចំការគធវើែំគណើរសមប្សរ។
ប្រសិនគរើមានការររញ្ញាដផ្នកេិរញ្ាវតថុររស់អ្នកផ្តល់គសវាែឹកជញ្ាូនណាមួ ។

ប្រសិនគរើគោលរំណងឬគេតុផ្លដែលអ្នកានកក់គជើងគ ះគេើរររស់អ្នកគែើមបីឱ្យការចូលរួមមានការផ្លា ស់រតូរឬប្តូវានលុរ
គចាល។

ភសតុតាងចាំាច់ ចារ់ចមាងថ្នសំរុប្ត នតគ ះររស់អ្នកនិងគសចកតីជូនែំណឹងអ្ំពីការលុរគចាលពីប្កុមេ ុនអាកាសចរណ៍។
ខកការគ ះគេើរ មានន័ ថាការលុរគចាលឬការពនាគពលោ ងសំខាន់ថ្នគជើងគ ះគេើរដែលអ្នកមិនានែឹងមុនកាលររិគចឆទថ្នការកក់ដែលគធវើ

ឱ្យអ្នកមិនអាចចូលរួមកនុងការកក់ររស់អ្នក។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ

ប្រសិនគរើមានការរញ្ញា ដផ្នកេិរញ្ាវតថុររស់អ្នកផ្តល់គសវាែឹកជញ្ាូនណាមួ

ភសតុតាងចាំាច់

ចារ់ចមាងថ្នគសចកតីជូនែំណឹងអ្ំពីការររាជ័ ឬការរំខានែល់ការែឹកជញ្ាូនសាធារណៈ។ (ជាធមមតាគនះអាចទទួលានពីគគេ ទំព័រររស់ប្កុមេុនែឹកជញ្ាូន) ។

ខូចោន នត

មានន័ ថាកនុងរ ៈគពល ២៤ គមា ងមុនគពលការកក់ការខូចោន នតគប្ោះថាន ក់អ្គរិភ័ ឬគចារលួចោន នតដែលអ្នកប្តូវគធវើ
ែំគណើរគៅកដនាងកក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ប្រសិនគរើអ្នកមិនានទុកគពលគវលាប្គរ់ប្ោន់គែើមបីគធវើែំគណើរគៅកដនាងកក់។
ប្រសិនគរើអ្នកមិនានគធវើការគរៀរចំជំនួសសមប្សរគែើមបីចូលរួមកនុងការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់ ការខូចោន នត – ចារ់ងតចំលងថ្នការគៅគចញពីគសវាកមមជួសជុលររស់អ្នក។
គលខឧរបតតិគេតុឬរា ការណ៍ពីរ ូលីសឬអាជាា ធរចរាចរណ៍ដែល ក់ព័នធ។
រប្មាមគធវើែំគណើរររស់រោា ភិាល មានន័ ថាអ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់ានគទគោ សារដតការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរជាសាធារណៈដែលគចញគោ រោា ភិាល

ថ្នប្រគទសររស់អ្នកឬពីប្រគទសដែលអ្នកកំពុងគធវើែំគណើរគៅកនុងរ ៈគពល៧ថ្ងៃមុនការកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ

គៅកដនាងដែលការរឹតតបិតថ្នចលន្ទគឺជាលទធផ្លថ្នវិធានការគែើមបីប្គរ់ប្គងការរីករាលោលថ្ន កូវីត ១៩ឬជំងឺរាតតាតគផ្េងៗ។
ដែលជាកដនាងដែលរោា ភិាលររស់អ្នកានគចញគសចកតីដណន្ទំឬការប្ពមានអ្ំពីការគធវើែំគណើររ ុដនតមិនដមនជាការ មឃាត់
ចំគ ះប្រគទសថ្នកដនាងកក់គន្ទះគទ។
កដនាងដែលអ្នកានគធវើការកក់រន្ទា រ់ពីមានការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរររស់រោា ភិាលានចូលជាធរមានឬប្តូវានគគគមើល
គ ើញថាសមគេតុផ្ល។
ប្រសិនគរើទិោា ការររស់អ្នកមិនប្តូវានអ្នុម័តឬប្តូវានរែិគសធ។

ភសតុតាងចាំាច់ ភសដុតាងពីគគេទំព័ររោា ភិាលថាន ក់ជាតិដែល ក់ព័នធរញ្ញា ក់ពីការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរគៅកាន់ប្រគទសឬតំរន់ថ្នកដនាងកក់។
អាកាសធាតុមិនអ្ំគណា ផ្ល មានន័ ថាអាកាសធាតុគៅកដនាងដែលទីភ្ជន ក់ងាររោា ភិាលានគចញគសចកតីប្ពមានមិនគអា គធវើែំគណើរដែលគធវើឱ្យអ្នកមិនអាច

ចូលរួមកនុងការកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ

អាកាសធាតុមិនលែគោ ោម នទីភ្ជន ក់ងាររោា ភិាលប្ពមានមិនគអា គធវើែំគណើរ។

ភសតុតាងចាំាច់ ចារ់ចមាងថ្នការប្ពមានអ្ំពីការគធវើែំគណើរពីទីភ្ជន ក់ងាររោា ភិាល។

ការរញ្ញា ក់ពីការរិទផ្ាូវ ក់ព័នធ។

មានការរន្ទា ន់គៅផ្ាះ មានន័ ថាការលួចរាន់ អ្គរិភ័ ការខូចខាត ឬទឹកជំនន់គៅឯគគេោា នឯកជនររស់អ្នករេូតែល់ ៤៨ គមា ងភ្ជា មៗមុនគពល

កក់ដែលអ្នកមិនានែឹងអ្ំពីគពលគវលាថ្នការគធវើការកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ រាល់ភ្ជពអាសននគៅផ្ាះដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភសតុតាងែូចខាងគប្កាម
ភសតុតាងចាំាច់ គចាររាន់ ទឹកជំនន់ ការខូចខាតែ៏ធំ – គលខគោងររស់រ ូលីសឬភសតុតាងពីការោក់រណតឹងទមទរសំណងគៅប្កុមេ ុនធាន្ទ

រា៉ា រ់រងផ្ាះររស់អ្នក។
អ្គរិភ័ – រា ការណ៍ពីគសវាកមមពនាត់អ្គរីភ័ និង / ឬរ ូលីស។

ការលួចឯកសារ មានន័ ថាការលួចឯកសារដែលចាំាច់សប្មារ់ការកក់ដែលមិនអាចជំនួសានទន់គពលចំគ ះការកក់។
អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ ចំគ ះឯកសារអាចប្តូវានជំនួសជាមុនថ្នការកក់ឬគៅថ្ងៃ។

កដនាងដែលឯកសារប្តូវានាត់។

ភសតុតាងចាំាច់

រា ការណ៍រ ូលីសឬគលខឧប្កិែាកមមគែើមបីរញ្ញា ក់ពីការលួច។ អ្ុីដមលពីភ្ជន ក់ងារកក់ដែលរញ្ញា ក់ថាពួកគគមិនអាចជំនួស / គចញសំរុប្តមតងគទៀតវិញានគទ។

រតូរទីតាំងសប្មារ់ការងារ មានន័ ថាជាតប្មូវការផ្លា ស់រតូរអាស័ ោា នដែលោក់គោ អ្នកគោ និគោជកររស់អ្នកដែលអ្នកមិនានែឹងពីកាលររិគចឆទថ្ន

ការកក់។
ការផ្លា ស់រតូរគនះអាចជារគណាត ះអាសននឬអ្ចិថ្ប្នត ៍គេើ ប្តូវដតមានចមាៃ ជាង ១០០ មា ពីអាស័ ោា នផ្ាះររស់អ្នកគៅកាល
ដែលអ្នកកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ ចូលរួមការប្រជុំអាជីវកមមនិងការគធវើែំគណើរអាជីវកមម។

រាល់ការផ្លា ស់ទីលំគៅជារគណាត ះអាសននសំរារ់ការងារប្តូវមានរ ៈគពលោ ងតិច ៣ ដខ។
ការរតូរទីតាំងគោ សម័ប្គចិតត

ភសតុតាងចាំាច់ លិខិតពីនិគោជិករចចុរបននររស់អ្នកដែលរញ្ញា ក់ពីព័ត៌មានលមែិតអ្ំពីការការរតូរទីតាំង។
កកមាា ំងប្រោរ់អាវុធនិងគសវាស
គគងារ ះរន្ទា ន់
អ្នកានែឹងឬានកំណត់គពលការងារគៅគពលគធវើការកក់។

អ្នកានគសនើសុំការឈរ់សប្មាកប្រចាំឆ្ន ំមិនគជាគជ័ គៅកាលររិគចឆទថ្នការកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ នកានែឹងឬានកំណត់គពលការងារគៅគពលគធវើការកក់។

អ្នកានគសនើសុំការឈរ់សប្មាកប្រចាំឆ្ន ំមិនគជាគជ័ គៅកាលររិគចឆទថ្នការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់ កំណត់ចំណាំពីមប្នតីរញ្ញា ការររស់អ្នកឬអ្នកប្គរ់ប្គងតាមរណាត ញការងារគែើមបីរញ្ញា ក់ថាប្តូវានគគគៅឱ្យគធវើការឬកាតពវកិចច

គេើ ថាគនះមិនដមនជាកាលវិភ្ជគគែើមររស់អ្នកគទ។

គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័ មានន័ ថាជាការគកាះគៅអ្នកឱ្យចូលរួមកនុងគសវាគណៈវិនិចឆ័ ចំកាលររិគចឆទថ្នការកក់ដែលអ្នកមិនានែឹងគៅគពលគធវើការក

ក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័ ដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភសតុតាងែូចខាងគប្កាម។
ភសតុតាងចាំាច់ ចារ់ងតចំលងថ្នលិខិតដែលតប្មូវឱ្យមានគសវាគណៈវិនិចឆ័ ។
ការគកាះររស់តុលាការ មានន័ ថាអ្នកប្តូវានគកាះគៅឱ្យគធវើជាសាកេីគៅកនុងនីតិវិធីររស់តុលាការចំថ្ងៃថ្នការកក់ដែលអ្នកមិនានែឹងអ្ំពីគពលគវលាថ្ន

ការគធវើការកក់។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ ែីកាគកាះររស់តុលាការដែលអ្នកមានគ្ម ះថាជាចុងគចាទកនុងការជំនុំជប្មះកតីប្ពេមទណឌ ឬកដនាងដែលអ្នកជាកមមវតថុថ្នកិចចែំគណើរ

ការនីតិវិធីប្ពេមទណឌ។

ភសតុតាងចាំាច់ ចារ់ចមាងថ្នែីការគកាះររស់តុលាការ
ការផ្លា ស់រតូរកាលររិគចឆទប្រឡង អ្នកានររាជ័ កនុងការប្រឡងពីមុនគេើ ប្តូវប្រលងមតងគទៀត។
អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ មានន័ ថាការផ្លា ស់រតូរដែលមិនានគមើលគ ើញទុកជាមុនថ្នកាលររិគចឆទថ្នការប្រឡងសប្មារ់វគរសិកាដែលអ្នកប្តូវានចុះ

គ្ម ះគៅថ្ងៃថ្នការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់ ចារ់ចមាងថ្នគសចកតីជូនែំណឹងពីអ្ងរភ្ជពប្រឡងសាលាគរៀនម វិទាល័ សាកលវិទាល័ ដែលរញ្ញាក់ពីការផ្លាស់រតូរកាលររិ

គចឆទ។

កាលៈគទសៈរន្ទា ន់

មានន័ ថាកាលៈគទសៈដែលមិនានគមើលគ ើញទុកជាមុនគៅខាងគប្ៅការប្គរ់ប្គងររស់អ្នកគេើ ោម នកំេុសររស់អ្នកគទ។
ការសគប្មចសងប្ាក់វិញគឺអាប្ស័ គលើការសំគរចចិតតររស់ប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជន។ គ ើងនឹងពិចារណាគលើកាលៈគទសៈទំង
គនះគេើ មិនមានកាតពវកិចចអ្វីគែើមបីផ្តល់សំណងគទ។

អ្វីដែលគ ើងមិនសងវិញ អ្វីក៏គោ ដែលប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជនររស់គ ើងមិនអាចោក់រញ្ចូលកនុងរញ្ាីមូលគេតុប្តឹមប្តូវសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ។
ភសតុតាងចាំាច់ ភ័សតុតាងណាមួ ដែលគសនើសុំគោ ប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជនររស់គ ើងគែើមបីគផ្ាៀងផ្លាត់កាលៈគទសៈរន្ទាន់។

គេតុផ្លជាក់លាក់ដែលការមិនសងប្ាក់វិញនឹងមិនប្តូវានផ្តល់ជូន៖
គ ើងមិនសងប្ាក់វិញចំគ ះការមិនចូលរួមការកក់គោ ផ្លាល់ឬគោ ប្រគោលទក់ទងនឹង៖
• ជាក់ដសតងឬ ល់គ ើញៈ សគងារ មអ្រិភ្ជព ភ្ជពចលាចលសុីវិល ការជារ់ពនធន្ទោរ ការគធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ការនិរគទស។ សំភ្ជរៈជីវសាគសតពុល វិទយុសកមម
ឧរបតតិគេតុតាមអ្ុិនធឺរដណតរឺចារ់អ្ុិនគធើដណត រឹរអ្ូសប្ទពយសមបតតិរែា
• ការខកខានមិនានអ្នុវតតតាមចារ់ណាមួ ។
• រាល់ការកក់ដែលានមកពីប្រគទសគុ ា អ្ុីរ៉ាង់ កូគរ៉ាខាងគជើង ស ូែង់ឬ សុីរី
• គៅគពលដែលមានការរ ះ ល់គៅនឹងការោក់ទណឌ កមមការ មឃាត់ឬការោក់កប្មិតន្ទន្ទគប្កាមែំគណាះប្សា ររស់អ្ងរការសេប្រជាជាតិឬការោក់ទណឌ កមម
ណិជាកមមឬគសែាកិចចចារ់ឬរទរញ្ាតតិន្ទន្ទររស់សេភ្ជពអ្ឺរ៉ាុរ ចប្កភពអ្ង់គគាសឬសេរែាអាគមរិក។
• ប្រសិនគរើគលើសពី១៨ ដខគិតចារ់ពីថ្ងៃដែលានកក់ទុកមុនែល់ចុងរញ្ចរ់ថ្នប្ពឹតតិការណ៍។
និ មន័
កយឬឃាា ខាងគប្កាមមានអ្តថន័ រងាា ញគៅខាងគប្កាមកដនាងណាដែលវារងាា ញជាអ្កេរែិត។
គ ើង / គ ើង / ររស់គ ើង- គ ើងគឺជាភ្ជន ក់ងារកក់ដែលអ្នកានគធវើការកក់ទុក
អ្នក / ររស់អ្នក / ខាួនឯង – អ្នកដែលានគធវើការកក់ដតមានក់ឯងឬជាដផ្នកថ្នប្កុមជាមួ គ ើង។
កងកមាា ំងប្រោរ់អាវុធ- គសវាកមមកងទ័ពគជើងទឹកមា រីនកងទ័ពឬកងទ័ពអាកាស។
ការចូលរួម – ចូលរួម ជាដផ្នកមួ ចូលរួមគប្រើប្ាស់ ឬមានវតតមានគៅ
ការកក់ – គសវាកមម (ប្ពឹតតិការណ៍) / ប្ពឹតតិការណ៍ (ការ) / ការគ ះគេើរ / សំរុប្ត នតគ ះដែលានគធវើគឡើងជាមួ គ ើងគោ អ្នកានគប្ោងទុកនិងកក់ទុកជាមុន។
ជំងឺឆ្ាង – មានន័ ថាជាជំងឺណាមួ ដែលមានសមតថភ្ជពចមាងពីអ្នកឆ្ាងឬប្រគភទសតវគៅមាច ស់ផ្ាះងា ទទួលរងគប្ោះគោ ផ្លា ល់ឬគោ ប្រគោលដែលរងកឱ្យមានការោច់
ពីោន ឬការោក់កប្មិតគលើចលន្ទររស់មនុសេ។

គវជារណឌ ិត – អ្នកអ្នុវតតគវជាសាគសតដែលមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ានចុះគ្ម ះនិងទទួលានការអ្នុញ្ញាតពីសាថរ័នដែលមានវិជាាជីវៈ។ គវជារណឌិតមិនអាចជារូរអ្នកឬ
សមាជិកប្គួសារររស់អ្នកានគទ។
គសវាកមមរន្ទា ន់ – រ ូលីស អ្គរីភ័ និង គសវាសគគងារ ះ ឫគសវារន្ទា ន់គផ្េងៗគទៀត។
ប្កុមប្គួសារសំរារ់ការរន្ទា ន់ – រតីប្រពនធថ្ែគូថ្ែគូសុីវិល មាត ឪពុក កូន រងរែូនជីែូនជីតា ញ្ញា តិទំងឡា ។
ភ្ជគីសងប្ាក់ – សាថ រ័ន ឫ រុគរលណាមួ ដែលមានប្សរចារ់ទទួលខុសប្តូវកនុងការទូរទត់សំណងខូចខាត់ រវាងអ្នកមានសិទធិទទួលប្ាក់វិញ
សំខាន់ ការរកដប្រឯកសារគនះពីភ្ជសាអ្ង់គគាសប្ោន់ដតជាជំនួ និង ព័ត៍មានរ ុគណាណ ះ។ កនុងករណីមាន កយសុំប្រគល់ប្ាក់វិញជគឺ កភ្ជសាអ្ង់គគាសជាមូលោធ ន
គោលសំរារ់គោះប្សា ។
ប្គរ់ចំនុចទំងអ្ស់ថ្នឯកសារគនះ គោងគៅគោ ចារ់អ្ង់គគាស ុតាតធិការថ្នតុលាការអ្ង់គគាស។
គនះមិនដមនជាគោលការធាន្ទរា៉ា រ់រ៉ាងគន្ទះគទ។ ការកក់សងប្ាក់វិញជាជគប្មើសរដនថមថ្នល័កខខ៌ណឌ សតង់ោរថ្នការលក់គចញនិង ណិជាកមម, និងវាផ្តល់សំណងប្ាក់កនុងករណី
ណាមួ ដែលានចារគៅគលើឯកសារគនះ។

v6.1 standard

Click here to add your own text