គោលការណ៍ប្រគលប្់ ាក់វិញ – v6.0 Extended ថ្ងៃទី២៥‌‌‍ មករា២០២១

គ ើងប្រគល់ប្ាក់វិញប្រសិនគរើ
អ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់គោ សារមូលគេតុណាមួ ដែលរា ខាងគប្កាម គោ ភ្ជា រ់ឯកសារគោង និង តាមលកខខណឌ ទូគៅប្រគល់ប្ាក់វិញ . មានជំងឺ ររួស . មានការរន្ទា ន់គៅផ្ាះ

.មានជំងឺពីមុន
.ថ្ផ្ាគ ះមានផ្លវិាក .ការសាា រ់ភ្ជា មថ្នសមាជិកប្គួសារ

.ការលួចឯកសារ .រតូរទីតាំការងារ

.កកមាា ំងប្រោរ់អាវុធនិងគសវាសគគងារ ះរន្ទា ន់

.ខកខានថ្នការគធវើែំគណើរ .ខកការគ ះគេើរ
.ខូចោន នត .អាកាសធាតុមិនអ្ំគណា ផ្ល

.គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័ .ការគកាះររស់តុលាការ

.ការផ្លាស់រតូរកាលររិគចឆទប្រឡង

គ ើងក៏អាចពិចារណាអ្ំពីកាលៈគទសៈរន្ទាន់គផ្េងគទៀតតាមការសំគរចចិតតររស់គ ើងគេើ អ្នកនឹងប្តូវការផ្តល់ភសតុតាងសប្មារ់កាលៈគទសៈទំងគនះ។

អ្នកប្តូវដតអានលកខខណឌទូគៅថ្នការប្រគល់ប្ាក់វិញនិងដផ្នកគេតុផ្លរុគរលខាងគប្កាមគែើមបីទទួលានព័ត៌មានគពញគលញអ្ំពីអ្ីវដែលគ ើងនឹងមិនសងប្ាក់វិញសប្មារ់ គេតុផ្លនីមួ ៗ។

លកខ ណឌ ទគូ ៅថ្នប្រគលប្់ ាកវ់ ញិ

.គ ើងមិនប្រគល់ថ្នប្ាក់វិញគោ គេតុផ្លណាមួ ដែលទក់ទងនឹងការរាតតាតជំងឺឆ្ាងឬជំងឺរាតតាតដែលរារ់រញ្ូចលទំងជំងឺកូវីត១៩(សូមគមើលដផ្នក

កូវីត ១៩ ខាងគប្កាមសប្មារ់ការគលើកដលងចំគ ះកដនាងដែលគ ើងអាចពិចារណាសងប្ាក់វិញ) ។

.គ ើងមិនប្រគល់ប្ាក់វិញគទប្រសិនគរើការកក់ររស់អ្នកដលងប្តូវការឬប្តូវការតគៅគទៀត។
.គ ើងនឹងមិនសងប្ាក់វិញតាមរ ៈែំគណើរការគនះដែលការកក់ទុកររស់អ្នកប្តូវានលុរគចាលឬពនារគពលគោ អ្នកគរៀរចំឬប្កុមេុនអាកាសចរណ៍។ . គេតុផ្លររស់អ្នកសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញមិនប្តូវានសាម នទុកជាមុនានគទគៅគពលអ្នកគធវើការកក់។
. អ្នកប្តូវគធវើរាល់ការគរៀរចំឱ្យានទន់គពលគវលាគែើមបីចូលរួមកនុងការកក់រួមទំងគរៀរចំការអ្នុញ្ញា តចាំាច់ឯកសារគធវើែំគណើរឬទិោា ការ។

.អ្នកប្តូវដតមានការប្រុងប្រ ័តនសមគេតុផ្លទំងអ្ស់ឬគធវើការគរៀរចំជំនួសដែលសមគេតុផ្លគែើមបីការ រឬកាត់រនថ ការគសនើសុំរងវិលសង។

.អ្នកនឹងប្តូវានគសនើសុំឱ្យផ្តល់ភសតុតាងោំប្ទគោ ចំណា ផ្លាល់ខាួនររស់អ្នកនិងចារ់ចមាងថ្នការរញ្ញាក់ពីការកក់។

.តថ្មារងវិលសងអ្តិររិមាសប្មារ់មនុសេមានក់នឹងមិនគលើសពីតថ្មាសរុរថ្នចំដណកថ្នការកក់ររស់ពួកគគឬ£10,000GBP(ឬសមមលូ រូរិ រ័ ណណជំនួស) ។

កូវីត ១៩
គ ើងប្រដេលអាចសងប្ាក់វិញគៅគពលដែលអ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់ររស់អ្នកានគោ សារគេតុផ្លមួ កនុងចំគណាមគេតុផ្លខាងគប្កាមដែលទក់ទងនឹងជំងឺកូវីត ១៩

១. អ្នកឬនរណាមានក់គៅកុនងប្គួសាររន្ទាន់ររស់អ្នកានឆ្ាងវីរុសកូវីត១៩កនុងរ ៈគពល១៤ថ្ងៃភ្ជាមៗមុនគពលចូលរួមការកក់ររស់អ្នកមានន័ ថាអ្នកប្តូវដតចតាតឡី

ស័កឬការ រខាួន។ គោងគោ ភសតុតាងថ្នលទធផ្លគតសតវិជាមាន។
២.ការចូលមនាីរគពទយឬមរណភ្ជពររស់សមាជិកប្គួសាររន្ទា ន់ររស់អ្នកគោ សារ កូវីត ១៩កនុងរ ៈគពល ២៨ ថ្ងៃភ្ជា មៗមុនគពលចូលរួមការកក់ររស់អ្នក

គោងគោ វិញ្ញារនរ័ប្តគវជាសាប្សត/មរណភ្ជព។
៣.ការផ្លាស់រតូរគួរឱ្យកត់សមារល់ថ្នជំងឺដែលមានប្សារ់ររស់អ្នកកនុងរ ៈគពល១៤ ថ្ងៃភ្ជាមៗមុនគពលចូលរួមលទធផ្លថ្នការកក់ររស់អ្នកគៅកនុងគវជារណឌិត

ដណន្ទំឱ្យអ្នកមិនចូលរួមគោ សារដត និភ័ ថ្នការរះ ល់នឹង កូវីត ១៩។

ការប្រគល់ប្ាក់វិញមិនប្តូវានគចញគៅកដនាងដែលអ្នកមិនចូលរួមគទពីគប្ ះអ្នកមានការប្ពួ ារមភអ្ំពីការឆ្ាងជំងឺកូវីត១៩ឬអ្នកកំពុងគៅោច់គោ ដលកគោ ោមនការគធវើ គតសតវិជាមានររស់ កូវីត ១៩គៅកុនងប្គួសារររស់អ្នកឬកដនាងដែលដផ្នការគធើវែំគណើរររស់អ្នកប្តូវានរះ ល់គោ ការរឹតរនតឹងររស់ជំងឺកូវីត ១៩។

គែើមបីអានរដនថមអ្ំពីកូវីត ១៩ សូមទសេន្ទទំព័រឧទាិសររស់គ ើងគៅទីគនះ
គេតុផ្លទំងគនះសប្មារ់ការប្រគលប្់ាក់វិញប្តូវានពិចារណាគោ ដផ្ែកគលើមូលោានចាំាច់រំផ្ុតគេើ មិនប្តូវ កមកគធើវជាការធាន្ទថ្នការប្រគលប្់ាក់វិញគឡើ ។ ** សូមគមើលលកខខណឌ គពញគលញខាងគប្កាមគែើមបីដសវង ល់អ្ំពីគោលការណ៍ប្រគល់ប្ាក់និងគេតុផ្លដែលមិនរារ់រញ្ូចលសប្មារ់ កយសំុរងវិលសងប្ាក់ កូវីត ១៩។

គសនើសសុំ ំណង

កយគសនើសុំនិងការទូទត់សងររស់អ្នកនឹងប្តូវានគោះប្សា គោ ប្កុមរទពិគសាធន៍គសវាកមមអ្តិងិជនដែលគែើរតួជាអ្នកប្គរ់ប្គងថ្នលកខខណឌប្រគល់ប្ាក់វិញររស់គ ើង។ គែើមបីោក់ កយសុំការសងប្ាក់វិញអ្នកប្តូវដតរំគពញ កយសំុសងប្ាក់វិញគៅទីគនះគពលអ្នកែឹងថាអ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់ានគេើ រេូតែល់ ៦០ ថ្ងៃរន្ទា រ់ពីការកក់។ ប្រសិនគរើការកក់ររស់អ្នកប្តូវានលុរគចាលឬពនារគពលគោ អ្នកគរៀរចំឬប្កុមេុនអាកាសចរណ៍អ្នកគួរដតទក់ទងប្កុមគសវាកមមអ្តិងិជនររស់គ ើងគោ ផ្លាល់។គមើលការ

រញ្ញា ក់ការកក់ររស់អ្នកសប្មារ់ព័ត៌មានលមែិតទំន្ទក់ទំនង។

ជំងឺ / ររួស

មានន័ ថាជំងឺឬការរងររួសគោ ថ្ចែនយចំគ ះអ្នកឬសមាជិកថ្នប្គួសាររន្ទាន់ររស់អ្នក។គ ើងក៏នឹងប្រគល់ថ្ងាគែើមថ្នកំណត់សំោល់ររស់គវជា

រណឌិតគលើ កយសំុសងប្ាក់វិញដែលមានសុពលភ្ជព។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

កដនាងដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភ័សុតតាងរងាាញថាអ្នកដែលរងផ្លរះ ល់គឺសិថតគៅកុនងប្គួសាររន្ទាន់ររស់អ្នកឬគៅកនុងប្កុម

គោ សារការចូលរួមកនុងការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់

សំរុប្តររស់គវជារណឌ ិតឬវិញ្ញា រនរ័ប្តគវជាសាប្សតរញ្ញា ក់ពីពត៌មានលំអ្ិតអ្ំពីជំងឺឬររួសកាលររិគចឆទដែលានគកើតគឡើងគធវើឱ្យអ្នក

មិនគអា ចូលរួមកនុងការកក់។(ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

លកខខណឌ ជំងឺពីមុន

មានន័ ថាជាសាថនភ្ជពសុខភ្ជពផ្ាូវកា ឬផ្ាូវចិតតដែលអ្នកានែឹងគៅគពលដែលអ្នកគធវើការកក់ដែលជាទូគៅនមិនគធវើអ្នកមិនគអា

ចូលរួមកនុងការកក់គន្ទះគទ។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

គោលការណ៍ដណន្ទំសប្មារ់សាថ នភ្ជពសុខភ្ជពដែលមានប្សារ់ររស់អ្នកជាធមមតានឹងគធវើឱ្យអ្នកមិនឱ្អាចចូលរួមកនុងការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់

សំរុប្តររស់គវជារណឌិតរឺវិញ្ញារនរ័ប្តគវជាសាប្សតរញ្ញាក់ពីពត៌មានលំអ្ិតអ្ំពីជំងឺកាលររិគចឆទដែលានផ្លាស់រតូរគេើ វាានគធវើឱ្យរា

អ្នកមិនអាចចូលរួមកនុងការកក់។(ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

ថ្ផ្ាគ ះមានផ្លវិាក

មានន័ ថាផ្លវិាកថ្នការមានថ្ផ្ាគ ះអ្នកមិនានែឹងពីគពលគវលាដែលអ្នកានគធវើការកក់គេើ លទធផ្លណាដែលគធវើឱ្យអ្នក

មិនអាចចូលរួមកនុងការកក់ាន។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ថ្ផ្ាគ ះធមមតា

ភសតុតាងចាំាច់

សំរុប្តររស់គវជារណឌ ិតឬវិញ្ញា រនរ័ប្តគវជាសាគសតរញ្ញា ក់ពីព័ត៌មានលំអ្ិតថ្នភ្ជពសមុគសាម ញកាលររិគចឆទដែលានគកើតគឡើងគេើ

វាានរារាំងអ្នកមិនឱ្យចូលរួមកុនងការកក់។(ប្តូវការវិក័ រ័ប្តររស់គវជារណឌិតសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ)

ប្រសិនគរើគោលរំណងឬគេតុផ្លដែលអ្នកានកក់គជើងគ ះគេើរររស់អ្នកគែើមបីឱ្យការចូលរួមមានការផ្លាស់រតូរឬប្តូវានលុរ

គចាល។

ភសតុតាងចាំាច់

ចារ់ចមាងថ្នសំរុប្ត នតគ ះររស់អ្នកនិងគសចកីតជូនែំណឹងអ្ំពីការលុរគចាលពីប្កុមេុនអាកាសចរណ៍។

ខូចោន នត

មានន័ ថាកនុងរ ៈគពល២៤គមាងមុនគពលការកក់ការខូចោន នតគប្ោះថានក់អ្គរិភ័ ឬគចារលួចោន នតដែលអ្នកប្តូវគធវើ

ែំគណើរគៅកដនាងកក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ប្រសិនគរើអ្នកមិនានទុកគពលគវលាប្គរ់ប្ោន់គែើមបីគធវើែំគណើរគៅកដនាងកក់។ ប្រសិនគរើអ្នកមិនានគធវើការគរៀរចំជំនួសសមប្សរគែើមបីចូលរួមកនុងការកក់។

ភសតុតាងចាំាច់

ការខូចោន នត – ចារ់ងតចំលងថ្នការគៅគចញពីគសវាកមមជួសជុលររស់អ្នក។

គលខឧរបតតិគេតុឬរា ការណ៍ពីរូលីសឬអាជាា ធរចរាចរណ៍ដែល ក់ព័នធ។

រប្មាមគធវើែំគណើរររស់រោា ភិាល

មានន័ ថាអ្នកមិនអាចចូលរួមការកក់ានគទគោ សារដតការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរជាសាធារណៈដែលគចញគោ រោាភិាល

ថ្នប្រគទសររស់អ្នកឬពីប្រគទសដែលអ្នកកំពុងគធវើែំគណើរគៅកនុងរ ៈគពល៧ថ្ងៃមុនការកក់។

គៅកដនាងដែលការរឹតតបិតថ្នចលន្ទគឺជាលទធផ្លថ្នវិធានការគែើមបីប្គរ់ប្គងការរីករាលោលថ្ន កូវីត ១៩ឬជំងឺរាតតាតគផ្េងៗ។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ដែលជាកដនាងដែលរោា ភិាលររស់អ្នកានគចញគសចកតីដណន្ទំឬការប្ពមានអ្ំពីការគធវើែំគណើររុដនតមិនដមនជាការ មឃាត់

ចំគ ះប្រគទសថ្នកដនាងកក់គន្ទះគទ។

កដនាងដែលអ្នកានគធវើការកក់រន្ទារ់ពីមានការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរររស់រោាភិាលានចូលជាធរមានឬប្តូវានគគគមើល គ ើញថាសមគេតុផ្ល។
ប្រសិនគរើទិោា ការររស់អ្នកមិនប្តូវានអ្នុម័តឬប្តូវានរែិគសធ។

page6image38487936

ភសតុតាងចាំាច់

ភសដុតាងពីគគេទំព័ររោាភិាលថានក់ជាតិដែល ក់ព័នធរញ្ញាក់ពីការ មឃាត់ការគធវើែំគណើរគៅកាន់ប្រគទសឬតំរន់ថ្នកដនាងកក់។

page6image38494464 page6image38494656

អាកាសធាតុមិនអ្ំគណា ផ្ល

មានន័ ថាអាកាសធាតុគៅកដនាងដែលទីភ្ជនក់ងាររោាភិាលានគចញគសចកតីប្ពមានមិនគអា គធវើែំគណើរដែលគធវើឱ្យអ្នកមិនអាច

ចូលរួមកុនងការកក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

អាកាសធាតុមិនលែគោ ោមនទីភ្ជនក់ងាររោាភិាលប្ពមានមិនគអា គធវើែំគណើរ។

ភសតុតាងចាំាច់

ចារ់ចមាងថ្នការប្ពមានអ្ំពីការគធើវែំគណើរពីទីភ្ជន ក់ងាររោា ភិាល។

ការរញ្ញាក់ពីការរិទផ្ាូវ ក់ព័នធ។

មានការរន្ទា ន់គៅផ្ាះ

មានន័ ថាការលួចរាន់ អ្គរិភ័ ការខូចខាត ឬទឹកជំនន់គៅឯគគេោា នឯកជនររស់អ្នករេូតែល់ ៤៨ គមាងភ្ជា មៗមុនគពល កក់ដែលអ្នកមិនានែឹងអ្ំពីគពលគវលាថ្នការគធវើការកក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

រាល់ភ្ជពអាសននគៅផ្ាះដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភសតុតាងែូចខាងគប្កាម

ភសតុតាងចាំាច់

គចាររាន់ ទឹកជំនន់ ការខូចខាតែ៏ធំ – គលខគោងររស់រូលីសឬភសុតតាងពីការោក់រណត ឹងទមទរសំណងគៅប្កុមេុនធាន្ទ

រា៉ា រ់រងផ្ាះររស់អ្នក។

អ្គរិភ័ – រា ការណ៍ពីគសវាកមមពនាត់អ្គរីភ័ និង / ឬរូលីស។

ការលួចឯកសារ

មានន័ ថាការលួចឯកសារដែលចាំាច់សប្មារ់ការកក់ដែលមិនអាចជំនួសានទន់គពលចំគ ះការកក់។

ចំគ ះឯកសារអាចប្តូវានជំនួសជាមុនថ្នការកក់ឬគៅថ្ងៃ។ កដនាងដែលឯកសារប្តូវានាត់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

រា ការណ៍រូលីសឬគលខឧប្កិែាកមមគែើមបីរញ្ញាក់ពីការលួច។

អ្ីុដមលពីភ្ជន ក់ងារកក់ដែលរញ្ញា ក់ថាពួកគគមិនអាចជំនួស / គចញសំរុប្តមតងគទៀតវិញានគទ។

រតូរទីតាំងសប្មារ់ការងារ

មានន័ ថាជាតប្មូវការផ្លាស់រតូរអាស័ ោានដែលោក់គោ អ្នកគោ និគោជកររស់អ្នកដែលអ្នកមិនានែឹងពីកាលររិគចឆទថ្ន

ការកក់។
ការផ្លា ស់រតូរគនះអាចជារគណាត ះអាសននឬអ្ចិថ្ប្នត ៍គេើ ប្តូវដតមានចមាៃ ជាង ១០០ មា ពីអាស័ ោា នផ្ាះររស់អ្នកគៅកាល ដែលអ្នកកក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ចូលរួមការប្រជុំអាជីវកមមនិងការគធវើែំគណើរអាជីវកមម។

រាល់ការផ្លា ស់ទីលំគៅជារគណាត ះអាសននសំរារ់ការងារប្តូវមានរ ៈគពលោងតិច ៣ ដខ។

ការរតូរទីតាំងគោ សម័ប្គចិតត

លិខិតពីនិគោជិករចចុរបននររស់អ្នកដែលរញ្ញា ក់ពីព័ត៌មានលមែិតអ្ំពីការការរតូរទីតាំង។

ភសតុតាងចាំាច់

កកមាា ំងប្រោរ់អាវុធនិងគសវាស គគងារ ះរន្ទា ន់

មានន័ ថាអ្នកជាសមាជិកថ្នកងកំលាំងប្រោរ់អាវុធរប្មុងឬគសវាសគគងារះរន្ទាន់ប្តូវានគៅគអា គធវើការគៅកាលររិគចឆទថ្ន

ការកក់រឺប្តូវានចាត់គៅគប្ៅប្រគទសគេើ មិនអាចចូលរួមកនុងការកក់ានគឡើ ។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

អ្នកានែឹងឬានកំណត់គពលការងារគៅគពលគធវើការកក់។

អ្នកានគសនើសុំការឈរ់សប្មាកប្រចាំឆ្នំមិនគជាគជ័ គៅកាលររិគចឆទថ្នការកក់។

កំណត់ចំណាំពីមប្នតីរញ្ញា ការររស់អ្នកឬអ្នកប្គរ់ប្គងតាមរណាត ញការងារគែើមបីរញ្ញា ក់ថាប្តូវានគគគៅឱ្យគធវើការឬកាតពវកិចច គេើ ថាគនះមិនដមនជាកាលវិភ្ជគគែើមររស់អ្នកគទ។

ភសតុតាងចាំាច់

គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័

មានន័ ថាជាការគកាះគៅអ្នកឱ្យចូលរួមកនុងគសវាគណៈវិនិចឆ័ ចំកាលររិគចឆទថ្នការកក់ដែលអ្នកមិនានែឹងគៅគពលគធវើការក ក់។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

គសវាកមមគណៈវិនិចឆ័ ដែលអ្នកមិនអាចផ្តល់ភសតុតាងែូចខាងគប្កាម។

page8image38505664 page8image38515840

ចារ់ងតចំលងថ្នលិខិតដែលតប្មូវឱ្យមានគសវាគណៈវិនិចឆ័ ។

ភសតុតាងចាំាច់

ការគកាះររស់តុលាការ

មានន័ ថាអ្នកប្តូវានគកាះគៅឱ្យគធវើជាសាកេីគៅកនុងនីតិវិធីររស់តុលាការចំថ្ងៃថ្នការកក់ដែលអ្នកមិនានែឹងអ្ំពីគពលគវលាថ្ន

ការគធវើការកក់។

ែីកាគកាះររស់តុលាការដែលអ្នកមានគ្ម ះថាជាចុងគចាទកនុងការជំនុំជប្មះកតីប្ពេមទណឌ ឬកដនាងដែលអ្នកជាកមមវតថុថ្នកិចចែំគណើរ

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

ការនីតិវិធីប្ពេមទណឌ ។

ភសតុតាងចាំាច់

ចារ់ចមាងថ្នែីការគកាះររស់តុលាការ

page8image38517760 page8image38517952

ការផ្លាស់រតូរកាលររិគចឆទប្រឡង អ្នកានររាជ័ កនុងការប្រឡងពីមុនគេើ ប្តូវប្រលងមតងគទៀត។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

មានន័ ថាការផ្លាស់រតូរដែលមិនានគមើលគ ើញទុកជាមុនថ្នកាលររិគចឆទថ្នការប្រឡងសប្មារ់វគរសិកាដែលអ្នកប្តូវានចុះ

គ្ម ះគៅថ្ងៃថ្នការកក់។

ចារ់ចមាងថ្នគសចកតីជូនែំណឹងពីអ្ងរភ្ជពប្រឡងសាលាគរៀនម វិទាល័ សាកលវិទាល័ ដែលរញ្ញាក់ពីការផ្លាស់រតូរកាលររិ គចឆទ។

ភសតុតាងចាំាច់

កាលៈគទសៈរន្ទា ន់

មានន័ ថាកាលៈគទសៈដែលមិនានគមើលគ ើញទុកជាមុនគៅខាងគប្ៅការប្គរ់ប្គងររស់អ្នកគេើ ោមនកំេុសររស់អ្នកគទ។ ការសគប្មចសងប្ាក់វិញគឺអាប្ស័ គលើការសំគរចចិតតររស់ប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជន។ គ ើងនឹងពិចារណាគលើកាលៈគទសៈទំង គនះគេើ មិនមានកាតពវកិចចអ្វីគែើមបីផ្តល់សំណងគទ។

អ្ីវដែលគ ើងមិនសងវិញ

អ្ីវក៏គោ ដែលប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជនររស់គ ើងមិនអាចោក់រញ្ូចលកុនងរញ្ីាមូលគេតុប្តឹមប្តូវសប្មារ់ការសងប្ាក់វិញ។

page9image38766080 page9image38765504

ភ័សតុតាងណាមួ ដែលគសនើសុំគោ ប្កុមរទពិគសាធន៍អ្តិងិជនររស់គ ើងគែើមបីគផ្ាៀងផ្លាត់កាលៈគទសៈរន្ទាន់។

ភសតុតាងចាំាច់

គេតុផ្លជាក់លាក់ដែលការមិនសងប្ាក់វិញនឹងមិនប្តូវានផ្តល់ជូន៖

គ ើងមិនសងប្ាក់វិញចំគ ះការមិនចូលរួមការកក់គោ ផ្លាល់ឬគោ ប្រគោលទក់ទងនឹង៖

  • ជាក់ដសតងឬ ល់គ ើញៈ សគងារ មអ្រិភ្ជព ភ្ជពចលាចលសុីវិល ការជារ់ពនធន្ទោរ ការគធើវមាតុភូមិនិវតតន៍ ការនិរគទស។ សំភ្ជរៈជីវសាគសតពុល វិទយុសកមម ឧរបតតិគេតុតាមអ្ិុនធឺរដណតរឺចារ់អ្ុិនគធើដណត រឹរអ្ូសប្ទពយសមបតិតរែា
  • ការខកខានមិនានអ្នុវតតតាមចារ់ណាមួ ។
  • រាល់ការកក់ដែលានមកពីប្រគទសគុ ា អ្ីុរ៉ាង់ កូគរ៉ាខាងគជើង សូែង់ឬ សុីរី
  • គៅគពលដែលមានការរះ ល់គៅនឹងការោក់ទណឌ កមមការ មឃាត់ឬការោក់កប្មិតន្ទន្ទគប្កាមែំគណាះប្សា ររស់អ្ងរការសេប្រជាជាតិឬការោក់ទណឌ កមមណិជាកមមឬគសែាកិចចចារ់ឬរទរញ្ាតតិន្ទន្ទររស់សេភ្ជពអ្ឺរ៉ាុរ ចប្កភពអ្ង់គគាសឬសេរែាអាគមរិក។គ ងើ / គ ងើ / ររសគ់ ងើ – គ ើងគឺជាភ្ជន ក់ងារកក់ដែលអ្កន ានគធវើការកកទ់ ុកអ្កន/ររសអ្់កន/ខនាួឯង-អ្នកដែលានគធវើការកកដ់តមានក់ឯងឬជាដផ្នកថ្នប្កុមជាមួគងើ។

• ប្រសិនគរើគលើសពី ១៨ ដខគិតចារ់ពីថ្ងៃដែលានកក់ទុកមុនែល់ចុងរញ្ចរ់ថ្នប្ពឹតតិការណ៍។

និ មន័

កយឬឃាាខាងគប្កាមមានអ្តថន័ រងាាញគៅខាងគប្កាមកដនាងណាដែលវារងាាញជាអ្កេរែិត។

កងកមាាំងប្រោរអា់ វធុ – គសវាកមមកងទ័ពគជើងទឹកមារីនកងទ័ពឬកងទ័ពអាកាស។ ការចលូ រមួ – ចូលរួម ជាដផ្នកមួ ចូលរួមគប្រើប្ាស់ ឬមានវតតមានគៅ

ការកក់ – គសវាកមម (ប្ពឹតតិការណ៍) / ប្ពឹតតិការណ៍ (ការ) / ការគ ះគេើរ / សំរុប្ត នតគ ះដែលានគធវើគឡើងជាមួ គ ងើ គោ អ្កន ានគប្ោងទុកនិងកក់ទុកជាមុន។ ជងំ ឆ្ឺ ងា – មានន័ ថាជាជំងឺណាមួ ដែលមានសមតថភ្ជពចមាងពីអ្នកឆ្ាងឬប្រគភទសតវគៅមាច ស់ផ្ាះងា ទទួលរងគប្ោះគោ ផ្លា ល់ឬគោ ប្រគោលដែលរងកឱ្យមានការោច់ ពីោន ឬការោក់កប្មិតគលើចលន្ទររស់មនុសេ។

គវជារណឌ ិត – អ្នកអ្នុវតតគវជាសាគសតដែលមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ានចុះគ្ម ះនិងទទួលានការអ្នុញ្ញា តពីសាថ រ័នដែលមានវិជាា ជីវៈ។ គវជារណឌ ិតមិនអាចជារូរអ្នកឬ សមាជិកប្គួសារររស់អ្នកានគទ។
គសវាកមមរន្ទា ន់ – រូលីស អ្គរីភ័ និង គសវាសគគងារ ះ ឫគសវារន្ទា ន់គផ្េងៗគទៀត។
ប្កុមប្គួសារសំរារ់ការរន្ទា ន់ – រតីប្រពនធ ថ្ែគូ ថ្ែគូសុីវិល មាត ឪពុក កូន រងរែូនជីែូនជីតា ញ្ញា តិទំងឡា ។

ភ្ជគីសងប្ាក់ – សាថ រ័ន ឫ រុគរលណាមួ ដែលមានប្សរចារ់ទទួលខុសប្តូវកនុងការទូរទត់សំណងខូចខាត់ រវាងអ្នកមានសិទធិទទួលប្ាក់វិញ
សំខាន់ ការរកដប្រឯកសារគនះពីភ្ជសាអ្ង់គគាសប្ោន់ដតជាជំនួ និង ព័ត៍មានរុគណាណ ះ។ កនុងករណីមាន កយសុំប្រគល់ប្ាក់វិញជគឺ កភ្ជសាអ្ង់គគាសជាមូលោធ ន គោលសំរារ់គោះប្សា ។
ប្គរ់ចំនុចទំងអ្ស់ថ្នឯកសារគនះ គោងគៅគោ ចារ់អ្ង់គគាស ុតាត ធិការថ្នតុលាការអ្ង់គគាស។
គនះមិនដមនជាគោលការធាន្ទរា៉ារ់រ៉ាងគន្ទះគទ។ ការកក់សងប្ាក់វិញជាជគប្មើសរដនថមថ្នល័កខខ៌ណឌសតង់ោរថ្នការលក់គចញនិង ណិជាកមម,និងវាផ្តល់សំណងប្ាក់កនុងករណី ណាមួ ដែលានចារគៅគលើឯកសារគនះ។

page10image44804880